Општи услови

Кориснички уговор

Преамбула

Општи услови уређују међусобна права, обавезе, односе и услове под којима предузеће Еутелнет д.о.о.. из Београда (у даљем тексту Провајдер), пружа услуге купцу/кориснику (у даљем тексту Корисник).

Захтев за заснивање корисничког односа подноси се у писаном електронском облику од стране Корисника или лица које он овласти, путем формулара на Интернет презентацији Провајдера.

Подношењем захтева за заснивање корисничког односа, Корисник потврђује да је упознат са свим одредбама Општих услова и да је у потпуности сагласан са њима.

Поруџбином и самим чином плаћања услуга, сматра се да је закључен Уговор између Провајдера и Корисника, у складу са одредбама Општих услова, за период који Корисник бира приликом поруџбине, за сваку услугу посебно.

Корисник Провајдеру плаћа накнаду за поручене услуге у износу који је одређен ценовником изабране услуге на Интернет презентацији Провајдера (www.eutelnet.rs).

Приватност

Корисник је дужан да приликом поруџбине услуга пружи тачне, потпуне и важеће податке. Сви подаци о корисницима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла.

У случају регистрације домена, неки подаци о власнику (регистранту) домена ће према правилима надлежног регистра домена (РНИДС), а у зависности од изабраног типа домена, бити приказани у јавно доступној WHOIS бази. Корисник може да доплати за додатну услугу сакривања ових података о власнику у WHOIS бази, што је могуће изабрати и приликом иницијалне поруџбине домена или слањем накнадног захтева корисничком сервису Провајдера. Корисник је дужан да се додатно упозна са правилима надлежног регистра за изабрани тип домена.

Подаци корисника који нису јавно доступни у WHOIS бази домена, а до којих Провајдер дође приликом поруџбине услуга или комуникације са запосленима Провајдера могу бити дати само суду или другим надлежним органима управе, а на основу одговарајућих судских, односно управних аката и закона Републике Србије.

Мејл адреса корисника може једино бити коришћена за повремено обавештавање о битним новинама, изменама наших услуга, цена, истицању претплате и слично. Корисник се не може одрећи ових обавештења током периода закупа, односно током трајања и важења корисничког односа.

Провајдер може у сваком тренутку да обави додатну проверу исправности података и да од корисника затражи одговарајућа идентификациона документа, у циљу верификације идентитета и исправности података.

Корисник је дужан да Провајдера обавести о свакој насталој промени података, адресе, телефона, мејл адресе и других података који су неопходни за успешну комуникацију, а до које је дошло у периоду трајања закупа услуга, у року од 5 дана од настанка промене. Провајдер у супротном неће бити одговоран за евентуалну штету која из тога може произићи.

Корисиник такође има и могућност да, уласком на свој налог у оквиру нашег корисничког портала, самостално измени или допуни податке.

Пружање неисправних информација може довести до суспензије или потпуног укидања корисничког налога и закупљених услуга, односно престанка пружања закупљених услуга.

Комуникација и обавештавање корисника

Провајдер је у обавези да кориснике обавести о истицању претплате поручених услуга, ако је услуга која је поручена базирана на периодичној претплати, најмање 30 дана пре истека претплате, на мејл адресу која је у том тренутку наведена у налогу Корисника.

Корисник је у обавези да обезбеди несметани пријем е-поште, како се не би десило да грешком корисниковог анти-спам филтера или интернет/мејл провајдера корисник не добије одговор на питање, приступне параметре за закупљене сервисе, обавештење о истеку претплате за закупљене услуге и слично. Провајдер за овакав пропуст не може бити одговоран.

Корисник је дужан да редовно проверава своју мејл адресу која је унета приликом поруџбине или касније подешена у корисничком налогу и да Провајдера увек без одлагања обавести о промени своје мејл адресе на начин којим се недвосмислено може утврдити идентитет Корисника или да самостално изврши промену у свом корисничком налогу, на Интернет презентацији/порталу (www.eutelnet.rs), како би увек био у могућности да на време добије обавештење о истеку претплате и друга важна обавештења.

Провајдер може приступне параметре за закупљене сервисе слати искључиво на мејл адресу/е наведене у корисничком налогу и захтеве од Корисника може прихватати искључиво са претходно пријављене и наведене мејл адресе у налогу Корисника.

Провајдер неће прихватати ни реализовати никакве захтеве у случају да је захтев примљен са мејл адресе која није наведена у корисничком налогу и није дужан да пружи било какву подршку у случају обраћања корисничком сервису са мејл адресе која није претходно пријављена и наведена у корисничком налогу.

Провајдер не може бити одговоран уколико Корисник из претходно наведених разлога не прими обавештење о истеку претплате, што може довести и до трајног губитка назива домена, података и слично.

Наплата услуга

Корисник има могућност избора периода претплате, а дужан је да Провајдеру унапред плати накнаду за иницијално укључење услуге за изабрани период претплате или продужење за наредни период претплате. Понуђени периоди претплате се могу разликовати у зависности од изабране услуге, а објављени су на wеб сајту Провајдера.

Корисник приликом поруџбине услуга има могућност да изабере један од наведених начина плаћања:

Интернет платном картицом 

Могуће је плаћање Visa, MasterCard и Maestro платним картицама, с тим што је потребно да картица обавезно подржава и плаћање на Интернету.

Приликом уношења података о платној картици, поверљиве информација се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми употребом SSL протокола и PKI система, као тренутно најсавременије криптографске технологије. Сигурност података приликом куповине, гарантује процесор платних картица, Raiffeisen Banka Beograd, па се тако комплетан процес наплате обавља на страницама банке. Ни једног тренутка подаци о платној картици нису доступни нама и нашем систему.

Уплатом на текући рачун    

Плаћање се може обавити и на текући рачун Провајдера, по инструкцијама достављеним након поруџбине на мејл адресу Корисника. Уплата се може извршити у било којој пошти или банци или употребом е-bank налога.

Неопходно је да се подаци о уплатиоцу, као и позив на број поклапају са подацима на издатом предрачуну и достављеним инструкцијама за плаћање, како би уплата била исправно обрађена и реализована.

Уколико се уплаћени износ или уплатилац разликују од достављених инструкција, уплата неће бити прокњижена, а може бити потребан додатни период за евидентирање уплате и корекцију грешке или уплата може бити одмах враћена уплатиоцу, ако је уплату извршило неко треће лице, које није наведено на предрачуну.

У случају неисправно извршене уплате или уплате извршене са закашњењем, Провајдер не може бити одговоран за застој у активацији услуга, искључење закупљених услуга, прекид у раду пружених сервиса, губитак назива домена и било какву евентуалну штету која из тога може произићи.

Поручене услуге за које није примљена уплата, неће бити активиране, односно у случају продужења претплате неће бити продужене и реактивиране за наредни период.

Неовлашћено коришћење туђих налога, рачунара или мреже

Забрањено је наовлашћено коришћење или покушај коришћења туђих Интернет налога или туђих рачунара без знања и одобрења власника. Ово укључује и такозвани “social engineering” (преваре које наводе друге људе да одају своју шифру или друге личне податке), крековање шифри, скенирање мреже, тражење безбедносних пропуста на Интернету и др.

За било какву злоупотребу или покушај злоупотребе пружене услуге, односно хостинг налога, наших рачунара и мреже, без обзира да ли су недозвољене акције извршене на нашим рачунарима и налозима наших клијената или на било којим другим на Интернету, предузећемо одговарајуће мере које подразумевају суспендовање или укидање закупљених услуга и пријаву надлежном органу.

Нежељена електронска пошта

Нежељена електронска пошта (спам) или нежељена рекламна е-пошта (spamvertising) је код нас најстроже забрањена и сигурно ће довести до суспензије или брисања корисничког налога.

Недозвољене скрипте и апликације

У хостинг пакетима на дељеном серверу није дозвољено хостовање Proxy сервера (nph-proxy, cg-proxy и слично), IRC сервера или било којих апликација и скрипти које захтевају много серверских или мрежних ресурса и тиме превазилазе могућности Shared (дељеног) хостинга и захтевају засебан сервер.

Претходни став се односи и на било које сајтове, презентације и веб апликације које праве превелико оптерећење на серверу и тиме угрожавају остале кориснике и због тога захтевају хостовање на засебном серверу.

Злоупотреба или превелика употреба дељених ресурса

Намера Провајдера је да својим корисницима обезбеди квалитетну услугу хостовања интернет презентација и простор за датотеке веб сајта, али не и простор за складиштење велике количине фајлова и прављење “јавног” FTP сервера или обраде велике количине података, јер тако нешто захтева засебан сервер и превазилази могућности обичног (дељеног) веб хостинг сервиса.

Корисник је у обавези да води рачуна да употребом закупљених хостинг услуга не врши слање података или захтева за подацима који значајно превазилазе уобичајене и могу да изазову загушења на серверима, мрежи и другим сервисима. Ово такође укључује и прекомерно слање захтева трећих лица према пруженој хостинг услузи, односно према нашим серверима.

Превеликим оптерећењем дељених ресурса ће се сматрати просечно дневно оптерећење или максимално дневно оптерећење процесора, мрежних ресурса, количине употребљене меморије или броја захтева ка веб серверу или database серверу, у току једног дана или више узастопних дана, које је десет пута веће од употребе просечног корисника еквивалентне хостинг услуге Провајдера.

Корисник је у обавези да доплатити за прекорачени лимит простора или месечног протока, као и за било коју штету начињену својом злоупотребом (директно или индиректно омогућавајући злоупотребу).

Законске регулативе и недозвољени садржаји

Понашање Корисника сматраће се недозвољеним уколико је у супротности са императивним правним прописима Републике Србије, као и међународних права.

Најстоже је забрањено на сервере Провајдера постављати нелегалан материјал, односно материјал са заштићеним ауторским правима (нпр: mp3, avi, software и слично…) без одобрења носиоца ауторског права, као и крековане, нелегалне програме, шифре, серијске бројеве и слично, а то укључује и линковање ка било каквом нелегалном садржају на другим серверима, као и на било који начин пропагирање нелегалног садржаја или нелегалних активности путем било којих услуга пружених Кориснику.

Забрањено је постављати садржај који шири мржњу на верској, расној или националној основи или се њиме повређују нечија лична права или материјал за који проценимо да је непристојан или на било који начин опасан.

Није дозвољено постављање или линковање порнографског материјала на закупљеним сервисима Провајдера, односно у хостинг налозима и на сајтовима Корисника.

Није дозвољено вршење нелојалне конкуренције, односно рекламирање и промовисање других конкурентских фирми на сајтовима хостованим на нашим серверима или вршење негативне пропаганде наших услуга.

Корисник који прекрши неко од правила из овог члана и коме пронађемо овакав материјал може бити упозорен или ће му налог бити одмах суспендован или потпуно обрисан у зависности од наше процене нивоа прекршаја.

Провајдер не сноси одговорност за штету насталу неовлашћеном или противправном употребом закупљених услуга од стране Корисника или трећих лица којима је Корисник омогућио приступ.

Корисник је у потпуности одговоран за садржај, изглед и намену своје Интернет презентације. Корисник је дужан да Провајдеру надокнади сваку штету проузроковану услед недозвољеног садржаја на својој презентацији.

Гаранције квалитета и ограничења гаранције

Провајдер гарантује 99.9% времена доступности закупљених веб хостинг сервиса у току месеца. Недоступност подразумева временски период у коме су закупљени веб хостинг сервиси били недоступни за корисника, али не укључује недоступност коју корисник не пријави у року од 5 дана или недоступност изазвану планираним радовима на серверима или мрежи, DDoS нападом и другим хакерским нападима на које се не може утицати, отказом апликације корисника, делима или пропустима корисника, делима трећих лица којима је одобрен приступ од стране корисника, кршењем правилника или вишом силом.

Резервне копије података (енг. backup) и очување података корисника нису укључени у гаранцију квалитета. Провајдер прави редовне и вишеструке резервне копије фајлова и база података корисника и настоји да увек води рачуна да аутоматизоване резервне копије буду исправне, али на жалост није увек могуће верификовати интегритет и доступност аутоматски генерисаних бекапова због чега се за исте не може гарантовати.

Провајдер не може бити одговоран уколико дође до оштећења или губитка података корисника, због чега је препоручљиво да корисник увек редовно прави резервне копије својих података и да их чува на свом рачунару или да направи и додатне копије на оптичким или другим дисковима како би се осигурала доступност важних података. Током трајања периода закупа Корисник у сваком тренутку може самостално креирати и преузети бекап својих фајлова кроз контрол панел закупљеног хостинг сервиса.

Сигурносне мере и обавезе корисника

Корисник веб хостинг услуга се обавезује да савесно води рачуна о сигурносним мерама приликом коришћења закупљених веб хостинг услуга.

Уколико Корисник податке за приступ својим услугама (корисничко име и лозинку) да трећем лицу, Провајдер ће за сваки извршен приступ сматрати да га је извршио корисник лично, односно да је извршено са пуним овлашћењем и сагласношћу корисника.

Корисник је у обавези да се у максимално разумној мери увери да је софтвер који чини саставни део садржаја сајта који се поставља на сервер буде без сигурносних пропуста.

Приликом интернет наступа Корисник ће водити рачуна да не провоцира сигурносне или било какве нападе на свој сајт и остале пружене услуге, мрежу и сервисе везане за пружене услуге.

Корисник је у обавези да константно надгледа и контролише садржај постављен на простору пружене хостинг услуге и да у случају да примети садржај који није сам поставио без одлагања обавести Провајдера, односно техничку подршку закупљене веб хостинг услуге Провајдера.

Корисник је у обавези да увек одржава максималан ниво безбедности тако што ће редовно вршити надоградњу софтвера који је саставни део веб презентација постављених на простору закупљене хостинг услуге, како би се спречила злоупотреба безбедносних пропуста у застарелим веб апликацијама од стране трећих лица.

Корисник је дужан и да са сервера, односно простора закупљеног веб хостинг сервиса, уклони све застареле веб апликације које се више не користе или не одржавају и не надограђују редовно.

Раскид или продужење корисничког односа

Закуп стандардне веб хостинг услуге (хостинг пакета на дељеном серверу) и регистрације домена се аутоматски сматрају отказаним након истека претплате, уколико Корисник по достављеном предрачуну не плати продужење претплате пре датума доспећа, односно истека претплате.

Након истека закупљеног периода претплате за хостинг пакет, долази до суспензије налога чиме се онемогућава даљи приступ садржају налога и употреба закупљеног сервиса. Кориснику може бити поново омогућен приступ само након уплате одређеног износа за продужење претплате и у случају да је продужење претплате тада и даље могуће, односно да подаци са истеклог сервиса још увек нису обрисани.

Садржај закупљене хостинг услуге се може чувати највише до 90 дана након истека претплате, али за то не постоје никакве гаранције, ако Корисник није на време, односно пре истека претплате извршио уплату за наредни период закупа, по предрачуну достављеном на мејл адресу наведену у корисничком налогу.

Регистрација Интернет домена се може продужити највише до 30 дана након истека, али код неких типова домена и у неким случајевима такав период не постоји и домен може бити заувек изгубљен након истека регистрације или може бити потребно плаћање додатних пенала за повраћај домена код надлежног регистрара. Провајдер је свакако дужан да обавести Корисника о скором истеку домена најмање 30 дана пре истека.

Провајдер не може да гарантује да ће у случају истека претплате, односно кашњења у плаћању све пружене услуге моћи поново да буду продужене и реактивиране, нити је одговоран за губитак података или било какве штете нанете Кориснику у случају плаћања за закашњењем. Предрачун за продужење услуга се увек издаје и шаље на мејл адресу корисника (у тренутку слања наведену у корисничком налогу), најмање 30 дана пре истека претплате, а препоручљиво је да се уплата по издатом предрачуну изврши што је пре могуће, а најмање 5 дана пре рока, односно датума доспећа наведеног на предрачуну, како би уплата била на време евидентирана и продужење претплате за све закупљене услуге било на време реализовано.

У случају да Корисник изврши плаћање по достављеном предрачуну, Уговор се аутоматски сматра продуженим за наредни период претплате наведен на предрачуну по коме је извршена уплата, под истим условима.

У случају да Корисник изврши плаћање са закашњењем, односно након истека претплате и суспензије закупљене услуге, период претплате се не помера за тај период током кога је услуга била под суспензијом, већ Корисник тада плаћа ретроактивно и период у коме је налог био под привременом суспензијом.

Ограничење одговорности

Провајдер није одговоран за проблеме у функционисању делова Интернета на које не може да утиче.

Провајдер није у обавези да Кориснику обезбеди Интернет презентацију или да на презентацији Корисника врши било какве корекције и интервенције, нити да креира мејл адресе у оквиру закупљеног хостинг пакета.

Провајдер ни на који начин није одговоран за садржину, изглед, намену и функционисање Интернет презентације Корисника, као ни за пословне резултате и последице проистекле услед коришћења Интернет презентације, као ни за тачност информација и других материјала које Корисник објави на својој Интернет презентацији или које Корисник прими од трећих лица – посетилаца Интернет презентације.

Провајдер не одговара за безбедност Интернет презентације Корисника у смислу њене неповредивости од стране трећих лица на Интернету или права приступа Интернет презентацији трећих лица на Интернету, као ни за евентуалне штете које могу да буду причињене Интернет презентацији или Кориснику од стране трећих лица на Интернету.

Провајдер не одговара за пуноважност и извршење уговора које, посредством своје Интернет презентације, Корисник евентуално закључи са трећим лицима.

Рекламације

Уколико Корисник сматра да обрачун услуга није правилно извршен може поднети Провајдеру рекламацију у писаном облику, путем електронске поште, у року од 48 сати од пријема предрачуна или рачуна.

Корисник може поднети захтев за рекламацију на исти начин уколико је дошло до грешке у избору услуга или постоји други разлог због кога Корисник није у могућности да користи услугу.

У случају да Корисник приликом поруџбине погрешно унесе назив домена, након пријема уплате и обављене регистрације порученог назива домена, није могуће да се новац врати, уплата пренесе на регистрацију другог домена или да се исти преименује уколико је домен већ регистрован.

Корисник даје изричиту претходну сагласност и потврду да зна да губи право на одустанак од уговора, када Провајдер обави регистрацију порученог домена код надлежног регистра.

Одустајање од куповине и повраћај новца није могућ након плаћања поручених услуга. Повраћај новца је могућ само у случају да поручене услуге још увек нису активиране.

Након активације поручених услуга или обављење регистрације домена, повраћај новца више није могућ.

Провајдер неће уважити рекламације које су нејасне, непотпуне и поднете неблаговремено, као ни рекламације које нису поднете од стране Корисника или лица овлашћеног за заступање Корисника.

Повраћај средстава

У случају да поручене и плаћење услуге из било ког разлога нису активиране, односно да Корисник није започео коришћење услуга, Провајдер је у обавези да изврши повраћај средстава на рачун Корисника са којег је претходно и извршено плаћање.

Додатни трошкови Корисника (банкарски трошкови и слично) нису предмет повраћаја и Кориснику неће бити надокнађени.

Забрана уступања Уговора и приступање Уговору

Провајдер и Корисник не могу своја права и дужности по Уговору преносити на трећа лица, нити трећа лица могу приступити Уговору.

Завршне одредбе и важење уговора

Провајдер задржава право да одбије пружање услуга било коме.

Провајдер задржава право да у било ком тренутку ове услове измени, а обавезује се да измењене услове без одлагања објави на свом сајту (www.eutelnet.rs) и да Корисника о томе обавести на мејл.

Провајдер задржава право привременог суспендовања или потпуног и трајног укидања приступа Кориснику неким или свим пруженим услугама у случају непоштовања неког од наведених ставова Општих услова, у циљу заштите сервиса и других корисника.

У случају кршења Општих услова сву одговорност за евентуалне директне или индиректне штете сноси искључиво Корисник. Корисник прихвата обавезу да Провајдеру надокнади све евентуалне губитке, штете и трошкове настале кршењем било ког дела Општих услова.

Корисник коме због непоштовања Општих услова буде укинуто пружање услуге, нема право на повраћај новца, а у случају кршења закона ће бити пријављен надлежном органу у складу са законским обавезама.

У случају спора надлежан је суд у Београду.