Изјава о конверзији

Сва плаћања биће извршена у локалној валути Републике Србије – динар (РСД).За
информативни приказ цена у другим валутама користи се средњи курс Народне Банке Србије.
Износ за који ће бити задужена Ваша платна картица биће изражен у Вашој локалној валути
кроз конверзију у исту по курсу који користе картичарске организације, а који нама у
тренутку трансакције не може бити познат. Као резултат ове конверзије постоји могућност
незнатне разлике од оригиналне цене наведене на нашем сајту.